O nás

Základní informace

 

Posláním Centra občanského vzdělávání je posilovat demokracii. Od svého založení se zabýváme otázkou dlouhodobého rozvoje občanského vzdělávání v ČR na všech úrovních - od práce s cílovými skupinami v terénu, přes výzkum a metodickou práci, až k síťování klíčových aktérů a koncepční práci na systémové rovině.

Demokracie je stálým úsilím o politickou výchovu a výchovu občanstva vůbec.
Tomáš Garrigue Masaryk, 1925

Svou činností přispíváme k tomu, aby lidé byli vybaveni kompetencemi, které jim umožní se účinně zapojit do demokratické společnosti a být její součástí. Důraz klademe nejen na rozvoj základních znalostí (např. v oblasti práva a fungování státu) a dovedností (např. kritického myšlení, spolupráce či vedení dialogu), ale i na podporu klíčových postojů a hodnot stanovených ústavou.

Centrum občanského vzdělávání (COV) zahájilo svou činnost v roce 2009 na Masarykově univerzitě v Brně. V roce 2014 se přesunulo do Prahy na Fakultu humanitních studií Univerzity Karlovy, kde od té doby působí. V roce 2020 zahájili jeho kmenoví členové souběžnou synergickou činnost neziskové organizace “Centrum občanského vzdělávání, z. s.”. Pod tou od té doby realizují aktivity zaměřené na rozvoj demokratické kultury ve školách.


Občanské vzdělávání

představuji výchovně-vzdělávací aktivity, které posilují občany v tom, aby se informovaně, odpovědně a aktivně podíleli na spravování věci veřejných a na rozvoji demokratické společnosti. Občanské vzdělávání pomáhá lidem žít v demokracii a demokracii ochraňuje proti totalitárním systémům. Určitá obdoba takového vzdělávání je zavedena ve všech tradičních západních demokraciích a v České republice vedle vzdělávání profesního a zájmového tvoří třetí pilíř Strategie celoživotního učeni (MŠMT 2007).

Občanské vzdělávaní vychází mimo jiné i z historické zkušenosti, že bez aktivního podílu občanů zůstávají demokratické instituce jen prázdnými skořápkami. Mimo jiné také významně rozvíjí občanské sebeuvědomění tak, aby se obyvatelé stávali svobodnějšími a nepodléhali různým typům manipulací, frustraci z politického dění či politickému extremismu. Občanské vzdělávání se přirozeně dotýká i témat, která jsou aktuální a jsou předmětem politické diskuse. Jakékoliv vzdělávací aktivity mohou proto být smysluplné jedině tehdy, jsou-li nadstranické. COV důsledně trvá na dodržení principů Beutelsbašském konsensu: vyváženosti, vyhýbání se jednostrannosti, podpoře samostatného myšlení a rozhodování v souladu s principy morálky a smyslu pro spravedlnost.

Základní dokumenty k občanskému vzdělávání


Cíle COV

Cílem COV je v první řadě vyhledávat podstatná témata pro občanské vzdělávání a najít způsob, jak o nich účinně komunikovat s co nejširší veřejností. Chceme tím přispívat k formování občanské a politické kultury občanů například ve styku s úřady, politiky, médii, ale také v komunikaci mezi sebou navzájem. Podporujeme občany v dlouhodobém zájmu o své okolí a v aktivním zapojení do veřejného dění. Své cíle naplňujeme koordinací aktivit na poli občanského vzdělávání a realizací vlastních projektů. Využíváme výstupy odborných výzkumů, ale provádíme i své vlastní. Spolupracujeme se všemi relevantními partnery – s NNO, státními či výzkumnými institucemi (například s vysokými školami) atd.

V dlouhodobé perspektivě se Centrum občanského vzdělávání zabývá metodickým uchopením rozvoje občanského vzdělávání na třech komplementárních úrovních:

  • V rovině IDENTIFIKACE se zabýváme analýzou vzdělávacích potřeb občanů ČR v oblasti rozvoje občanských kompetencí.
  • V rovině REALIZACE se zabýváme poskytováním vzdělávacích kurzů, seminářů, konferencí. Všech formálních, neformálních a informálních druhů občanského vzdělávání. Kurzy nabízíme skrze naše vlastní služby nebo skrze osvědčené partnerské organizace.
  • V rovině EVALUACE nabízíme kompletní vyhodnocení vzdělávacích programů pro školy, vzdělávací instituce i zadavatele.


Politika občanského vzdělávání

Centrum vytváří strategické materiály pro politiku občanského vzdělávání a stanovuje měřítka kvality pro konkrétní fungování občanského vzdělávání v České republice. Mělo by na tomto poli plnit roli experta a garanta jeho kvality. Centrum v tomto smyslu aktivně komunikuje s partnery ve státní správě a politice.


Zahraniční spolupráce

Centrum v největší možné míře spolupracuje také se zahraničními partnery, od nichž získává zejména inspiraci a zkušenosti. Vedle obecného zkvalitňování práce Centra by taková spolupráce se zahraničními partnery měla vyústit v konkrétní přenášení zajímavých projektů do českého prostředí.

 

Další informace

Přehled témat, jež považujeme za důležitá z hlediska občanského vzdělávání.

Cílové skupiny, se kterým COV pracuje nebo chce pracovat.

Informační leták COV v PDF.

Často kladené otázky, se kterým se na nás obracíte.

Zpráva o činnosti, za roky 2009 - 2012