Často kladené otázky

Co je to občanské vzdělávání?

Občanské vzdělávání představují výchovně-vzdělávací aktivity, které posilují občany v tom, aby se informovaně, odpovědně a aktivně podíleli na spravování věcí veřejných a na rozvoji demokratické společnosti. Určitá obdoba takového vzdělávání je zavedena ve všech tradičních západních demokraciích a v České republice vedle vzdělávání profesního a zájmového tvoří třetí pilíř Strategie celoživotního učení (MŠMT 2007).

Občanské vzdělávání vychází mimo jiné i z historické zkušenosti, že bez aktivního podílu občanů zůstávají demokratické instituce jen prázdnými skořápkami. Mimo jiné také významně rozvíjí občanské sebeuvědomění tak, aby se obyvatelé stávali svobodnějšími a nepodléhali různým typům manipulací, frustraci z politického dění či politickému extremismu.

Občanské vzdělávání se přirozeně dotýká i témat, která jsou aktuální a jsou předmětem politické diskuse. Jakékoliv vzdělávací aktivity mohou proto být smysluplné jedině tehdy, jsou-li nadstranické. COV důsledně trvá na dodržení principů vyváženosti, vyhýbání se jednostrannosti, podpoře samostatného myšlení a rozhodování v souladu s principy morálky a smyslu pro spravedlnost.

 

Může se občanské vzdělávání týkat politických témat a přitom zůstat nadstranické?

COV se v tomto směru inspiruje německým vzorem, kde jsou principy nadstranického vzdělávání formulovány v tzv. beutelsbašském konsensu. Tyto principy jsou:

  • zákaz indoktrinace: vyučující nesmí - žádnými prostředky - manipulovat studujícím ve jménu svého vlastního přesvědčení a bránit tak studujícímu ve vytváření jeho vlastního úsudku. Právě po této linii totiž probíhá hranice mezi občanským vzděláváním a indoktrinací. Indoktrinace je ovšem neslučitelná s rolí vyučujícího v demokratické společnosti a představou o samostatně myslícím občanovi.
  • vyváženost: o tématu, vnímaném ve společnosti, politice či vědě jako kontroverzní, musí být také jako o kontroverzním vyučováno. Tato zásada je v těsné souvislosti s prvním jmenovaným principem, neboť pokud se nechají některá stanoviska padnout pod stůl, zamlčují se různé možnosti či nejsou brány v potaz alternativy, lze to považovat za první kroky k indoktrinaci.
  • podpora samostatného myšlení u studujících: občanské vzdělávání musí dostávat studující do situace, aby dokázali analyzovat politickou a společenskou situaci z vlastní pozice a byli schopni hledat prostředky a cesty, jak danou situaci ve svém zájmu a demokratickými prostředky usměrňovat.

 

Má COV nějaké zahraniční vzory?

Ve svém poslání a tématech se COV inspiruje řadou zahraničních vzorů. Prakticky v každé tradiční západní demokracii je občanské (v německojazyčných zemích „politické") vzdělávání nějakým způsobem institucionálně zakotveno. COV má zatím velmi omezené možnosti, ale ve svých základních intencích považuje za své inspirace: Bundesezentrale für politische Bildung v Německu (www.bpb.de), Instituut voor Publiek en Politiek v Nizozemí (www.publiek-politiek.nl), Center for Civic Education v USA (www.civiced.org) a mnoho dalších.

 

Jak je COV financováno?

Start COV byl umožněn díky dotaci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. V současné době se financuje z grantů případně poskytováním odborných služeb.