Kurzy občanského vzdělávání

Veškeré kurzy občanského vzdělávání musí splňovat následující kritéria:

 • Bez indoktrinace:
  Vzdělávací subjekt nesmí – žádnými prostředky – manipulovat studujícím ve jménu svého vlastního přesvědčení a bránit tak studujícímu ve vytváření jeho vlastního úsudku.

 • Vyváženost:
  O tématu, vnímaném ve společnosti, politice či vědě jako kontroverzní, musí být také jako o kontroverzním vyučováno.

 • Podpora samostatného myšlení:
  Občanské vzdělávání musí dostávat studující do situace, aby dokázali analyzovat politickou a společenskou situaci z vlastní pozice a byli schopni hledat prostředky a cesty, jak danou situaci ve svém zájmu a demokratickými prostředky usměrňovat.

 * více o Beutelsbašském konsensu na: http://de.wikipedia.org/wiki/Beutelsbacher_Konsens

 

Centrum občanského vzdělávání pro Vás vytváří databázi nabídky kurzů občanského vzdělávání od organizací i jednotlivých lektorů. Takových kurzů, které splňují výše zmíněná kritéria.

 

Oživení, o.s.

kontakt:  Jan Kotecký jan.kotecky@oziveni.cz

 • Přístup k informacím dle zákona č. 106/1999 Sb
  Kdo je povinný subjekt dle zákona o svobodném přístupu k informacím? Jak se správně zeptat? Na jaké informace má občan právo a které informace může Povinný subjekt odmítnout? Musím za poskytnutí informací zaplatit a kolik vlastně? Co dělat když informace není poskytnuta, jak se bránit proti nečinnosti.
  časová dotace: 120 - 360 minut

 • Veřejné zakázky pod lupou
  Poradíme jakým způsobem může občan efektivně kontrolovat veřejné zakázky. Na jaké informace a rozhodovací kroky se mají soustředit, jaké informace jsou veřejně přístupné a na jakých místech, jakým způsobem mohou občané řešit případnou nehospodárnost nebo korupci ve veřejných zakázkách.
  časová dotace: 90 minut

 • Radniční periodika (bez cenzury)
  Měla by samospráva vydávat vlastní noviny? Pokud je odpověď ano, jak by měla samospráva zajistit objektivitu a vyváženost zveřejňovaných informací a jak organizovat vydávání periodika co do kompetencí redakční rady a redakce? Seznámíte se konkrétními příklady z praxe a s kodexem dobrého radničního periodika.
  časová dotace: 120 minut

 • Střet zájmů a etický kodex
  Kdo je veřejný funkcionář dle zákona o střetu zájmů? Jaké povinnosti je povinen veřejný funkcionář dodržovat? Jak si ověřit dodržování pravidel? Hrozí veřejnému funkcionáři nějaké sankce za porušování zákona? Praktické zkušenosti s kontrolou veřejných funkcionářů. Hlasování zastupitele a střet zájmů.
  časová dotace: 90 minut

 • Ochrana oznamovatelů
  Oznamovatelé korupce v českém právním prostředí. Limity současné právní ochrany prostřednictvím zákoníku práce. Dimenze trestněprávního postihu oznamovatele. Příklady dobré praxe. Legislativní návrhy.
  časová dotace: 60 - 120 minut 

 

Pražské fórum

kontakt: Alena Rybníčková alena.rybnickova@prazskeforum.cz

 • Watchdog a mediace
  Zkušenosti z pražského magistrátu. Kde hledat tlakové body změn na potřebných místech a jak je vytvářet. Jak se vyhýbat zákopové válce, komunikovat s "druhou stranou" a vytvářet prostor pro diskuzi. Jak zaujmout média. Na co si při tom všem dát pozor, nevzdat se a všechno ve zdraví přežít?
  časová dotace: 90 minut
 • Politický happening
  Způsob, jak upozornit na problém. Zasloužená terapie pro aktivisty. Pozvánka k účasti na dění. Komunikace na jiné úrovni. Mediální prostor jako pokračování prostoru veřejného. Ozdravení a úleva pro sdružení, média i čtenáře. Jak to všechno zorganizovat, maximalizovat dopad a ještě si to užít?
  časová dotace: 90 minut

Liga lidských práv

kontakt: Katarína Krahulová kkrahulova@llp.cz

 • Diskriminace jako negativní jev v životě člověka
  Diskriminace je, navzdory všeobecnému používání, úzce definovaný právní pojem. Je tedy důležité, aby lidé, kteří s tímto pojmem operují, přesně věděli jeho význam a hlavně jej dokázali identifikovat v praxi. Neméně důležité je vědět, kde lze úpravu diskriminace a rovného zacházení nalézt v právu. Cílem semináře je získat právní i praktické znalosti a dovednosti z oblasti právní problematiky týkající se diskriminace, které povedou ke zvýšení právního vědomí v běžném životě a nabýt znalosti o různých metodách a možnostech řešení diskriminace.
  časová dotace: 135 minut


Jan Froněk

kontakt:  jan@fronek.info, +420 737 516 245.

 • Jak se připravit na budoucnost bez levné energie?
  Inspirace od hnutí proměny (Transition movement)

  Budoucnost bez ropy může být lepší než současnost, pokud využijeme svou představivost a kreativitu.“ Rob Hopkins

  Cílem dnes již celosvětového hnutí „transition movement“ je proměna ze společnosti závislé na globálních zdrojích ropy na společnost soběstačnější a environmentálně odpovědnější. Hnutí proměny můžeme brát jako radostnou a tvořivou odpověď na problémy současného světa. Nejedná se však o „hipísácké fantazie“. V rámci interaktivní přednášky se dozvíte, jak se tomuto hnutí podařilo během několika let dosáhnout opravdu působivých praktických výsledků ve zvyšování odolnosti měst a vesnic, především v anglosaských zemích.
  časová dotace: 150 minut


INEX - Sdružení dobrovolných aktivit

kontakt: inexsda@inexsda.cz

 • Od krátkodobé dobrovolnické zkušenosti k aktivnímu občanství
  Jak pracovat s mladými lidmi a dobrovolníky tak, aby je veřejně prospěšné angažmá bavilo? Jak je motivovat k tomu, aby dokázali zužitkovat své zkušenosti a znalosti, přebírat odpovědnost, realizovat své vlastní obecně prospěšné projekty a přinášet inovace vaší organizaci? Jak s dobrovolníky komunikovat, jak je mentorovat a jak odměňovat? (Budeme ilustrovat na základě vlastních zkušeností s mezinárodním dobrovolnictvím a činností Dobrovolnického klubu INEX-SDA.)
  časová dotace: 90 minut
 • Jak zorganizovat mezinárodní workcamp?
  Co je mezinárodní dobrovolnictví? Jak vypadá a funguje mezinárodní workcamp? Jak jej zorganizovat a vést? Jak využít zahraniční dobrovolníky k oživení dění ve vaší komunitě a obci? Jak získat finanční prostředky?
  časová dotace:
  90min

 • Příprava na pobyt v zemích globálního Jihu
  Chystáte se na dobrovolnický pobyt, stáž nebo výzkumnou cestu za hranice Evropy? Vysíláte své studenty či dobrovolníky do zemí globálního Jihu a rádi byste je před odjezdem kvalitně připravili? Rádi vás připravíme, popř. nasdílíme své zkušenosti ohledně vyjasnění motivace dobrovolníků, praktických rad v oblasti bezpečnosti, zdraví a krizových situací během pobytu,  kritické porozumění fenoménům souvisejícím s mezinárodním dobrovolnictvím (volunturismus, power and privilege, dobrovolnická etika, globální rozvojové vzdělávání atd.).  
  časová dotace: Dvoudenní zážitkový intenzivní kurz pro min. 15 účastníků – viz např. zde, případně dílčí bloky dle dohody (min 180 min)