Publikace

Jak vyučovat kontroverzní témata – instruktážní balíček pro učitele

https://www.obcanskevzdelavani.cz/uploads/75674ddec5e5294253225a11b45b51c4b6664e8f_uploaded_uc.jpg

Metodika Jak vyučovat kontroverzní témata představuje přístup, jak žákům dát příležitost ve škole bezpečně hovořit o kontroverzních otázkách. A tím se naučit, jak se zapojit do dialogu s lidmi vyznávajícími odlišné hodnoty a jak je respektovat. Kontroverzní témata jsou často považované za příliš náročné pro výuku, přesto jejich zařazení do vyučování rozvíjí velkou škálu kompetencí důležitých pro posilování demokracie a podporu kultury lidských práv.

Jak zvládnout kontroverze – tvorba strategie pro práci s kontroverzními tématy ve školách

https://www.obcanskevzdelavani.cz/uploads/e64f3fafc322e5e65c062dacc925cb0bb22376be_uploaded_red2.jpg

Publikace Jak zvládnout kontroverze je pomůckou pro ředitele a vedení škol pro práci s kontroverzemi. Kontroverzní témata stojí v samém centru našich demokratických společností. Proto by mělo být podstatou efektivního vzdělávání naučit se s takovými tématy pracovat. Zařazení kontroverzních témat do učebních plánů otevírá řadu obtížných pedagogických otázek, pro ředitele a další členy vedení škol to znamená otázky týkající se řízení školy. Tato publikace praktické rady, jak aktivně zvládnout a reagovat na kontroverzní témata ve školní komunitě i jejím okolí.

Kompetence pro demokratickou kulturu - stručný průvodce pro vzdělavatele

https://www.obcanskevzdelavani.cz/uploads/dc2f855d236cf510ba6cc5621e878118b2bf751c_uploaded_pruvodce.png

Vydáváme v návaznosti na dříve publikované materiály ke kompetencím pro demokratickou kulturu Rady Evropy - viz níže.

Průvodce vzdělavatelům srozumitelně přibližuje kompetenční model, který podle nás představuje inspirativní a komplexní pohled na vzdělávací aktivity a jejich cíle. V průvodci též najdete zkušenosti českých vzdělavatelů a stručné komentáře jednotlivých kompetencí.


Průvodce ke stažení: barevněčernobíle

Kompetence pro demokratickou kulturu

https://www.obcanskevzdelavani.cz/uploads/81c55e2490da214d9e037957d96dc8b62875d568_uploaded_cdc_ikona.jpg

Shrnutí publikace "Kompetence pro demokratickou kulturu - Soužití rovných s rovnými v kulturně rozmanitých demokratických společnostech".

Dokument popisuje konceptuální model kompetencí, které si musí občané osvojit, chtějí-li se účinně podílet na demokratické kultuře a chtějí-li pokojně žít s ostatními v kulturně rozmanitých demokratických společnostech. Záměrem je, aby byl model využíván při rozhodování a plánování v oblasti vzdělávání, kde pomůže formovat vzdělávací systémy, jež připraví žáky a studenty na život zodpovědných a respektujících demokratických občanů.

Vydala Rada Evropy v březnu 2016. Originál dostupný zde. Nezkrácená verze publikace zde. Více o použití kompetenčního modelu ve vzdělávání či v konkrétním projektu si můžete přečíst zde.


Celé shrnutí publikace ke stažení:
barevně, černobíle
Samostatný model kompetencí ke stažení: barevně, redukované barvy, černobíle

Komunitní činnost veřejných knihoven v procesech integrace sociálně znevýhodněných osob

https://www.obcanskevzdelavani.cz/uploads/87bfd3384d92c5e9cfefcc662f5088e98e61a387_uploaded_clip.jpg

Výzkumná zpráva zpracovaná Centrem občanského vzdělávání ve spolupráci s Národní knihovnou ČR pro Agenturu pro sociální začleňování, Úřad vlády ČR.

Výzkum se kvantitativně a kvalitativně podíval na možnosti veřejných knihoven v oblasti začleňování sociálně vyloučených a ohrožených skupin obyvatel. Výsledky ukazují jak na limity veřejných knihoven, tak především na možnosti a příklady dobré praxe.

Jak je vnímána sociální role knihoven? Jak jsou knihovny připraveny vyjít vstříc komunitě a potřebám sociálně vyloučených? A co již nyní knihovny nabízejí (často zcela nezištně)? Na tyto otázky se ve studii pokoušíme zodpovědět. Více k tématu v sekci veřejné knihovny.

Stereotypy ve výuce témat globálního rozvojového vzdělávání

https://www.obcanskevzdelavani.cz/uploads/2db064255645a19b0151acee0b3d08831584c69a_uploaded_2015-11-24-16_05_40-_cov_vyzkumna-zprava_stereotypy-pdf-adobe-acrobat-pro.png

Výzkumná zpráva vypracovaná Centrem občanského vdělávání pro Multikulturní centrum Praha (MKC) je podkladem pro vzdělávací program, jež MKC realizuje za účelem zefektivnění práce s mýty a stereotypy v GRV a na prevenci přenosů stereotypů v GRV.

V této publikaci se primárně zaměřujeme na tři základní otázky. (1) Jaké stereotypy se ve výuce GRV objevují; zda se jedná o „normální“ stereotypy, se kterými se běžně setkáváme, pokud hovoříme o globálních tématech či souvisejících otázkách a problémech, či o specifické stereotypy související pouze s určitou problematikou, např. aktuální téma migrace do zemí Evropské unie. V souvislosti s již vyřčenými stereotypy vyvstává (2) otázka ohledně toho, kdy tyto předsudky ve výuce zaznívají. Je tedy potřeba zjistit, v jakých situacích se během vyučovacích hodin stereotypy objevují a v neposlední řadě (3) jakým způsobem jsou dané stereotypy a mýty učiteli sdělovány a reprodukovány. Předpokladem MKC je, že dozví-li se více o stereotypech ve výuce GRV na českých školách, bude moci připravit seminář pro pedagogy, který se díky konkrétním znalostem účinně zaměří na prevenci přenosů stereotypů v GRV.

Partnerství škol, komunit a univerzit pro udržitelnou demokracii

https://www.obcanskevzdelavani.cz/uploads/f7809ddd3bdc873e41999581c82caae7e7670c9f_uploaded_cov2014-coe-partnerstvi_mezi_skolami_komunitami_univerzitami-1.jpg

Tato příručka zkoumá možnosti spolupráce škol a univerzit s místními komunitami s cílem prosazovat demokracii ve společnosti na základě principů koncepce výchovy k demokratickému občanství (VDO) vyvinuté Radou Evropy. Partnerství založená na této myšlence podporují v občanech občanské dovednosti a hodnoty a budují občanské schopnosti komunit prostřednictvím nacházení kolektivních řešení místních problémů. Příručka zkoumá mechanismus fungování těchto partnerství v praxi a popisuje, jak vznikají, jak jsou udržována a na základě čeho fungují.

Publikace čerpá z příkladů z Evropy i Spojených států amerických. Je věnována tvůrcům politiky a pracovníkům z výchovné praxe na školách a univerzitách, v občanských společnostech a komunitních skupinách a zástupcům úřadů a vládních orgánů na obou stranách oceánu.

Strategická podpora určená osobám odpovědným za politická rozhodnutí

https://www.obcanskevzdelavani.cz/uploads/636f252f6824ca55a46f37964bab17cd8f2ac93f_uploaded_cov2014-coe-strategicka_podpora_urcena_politikum-1.jpg

Tato strategie vysvětluje, o čem výchova k demokratickému občanství a k lidským právům je a co znamená v rámci tvorby strategie z pohledu celoživotního vzdělávání, tedy v různých stadiích vzdělávání a školení - formálních, neformálních i informálních – od obecného vzdělávání přes odborný výcvik a vyšší vzdělávání až po vzdělávání dospělých. Vytyčuje cyklus strategie zahrnující navržení a realizaci strategie a kontrolu a udržitelnost strategie.

Cílem tohoto nástroje je poskytovat podporu klíčovým osobám odpovědným za politická rozhodnutí v členských státech – ministrům, poslancům a vládním úředníkům. Může ho však používat každý, kdo se podílí na navrhování, realizaci a kontrole příslušných strategií, ať už ve vládě a v mezinárodních organizacích, vzdělávacích a školicích institucích, nevládních organizacích a v organizacích mládeže.

Postoje a potřeby učitelů ve vztahu ke globálnímu rozvojovému vzdělávání

https://www.obcanskevzdelavani.cz/uploads/92c32d83833b0758a982bb9cb18fb095cf5e3aa5_uploaded_cov2014-postoje_a_potreby_ucitelu_grv-1.jpg

Výzkumná zpráva pro společnost ARPOK za účelem zlepšení začleněňování rozvojových témat globálního rozvojového vzdělávání do kurikula II. stupně základních a středních škol se zvláštním zřetelem na vzdělávací obory výchova k občanství, zeměpis a dějepis. Výzkum se zaměřil na postoje a potřeby učitelů ve vztahu ke globálnímu rozvojovému vzdělávání.

Základní výzkumná otázka zněla: Jak zlepšit začlenění rozvojových témat globálního rozvojového vzdělávání do kurikula II. stupně základních škol a středních škol?

Výsledky dávají realizátorům globálního rozvojového vzdělávání vhled jak efektivně připravovat strategie začleňování rozvojových témat do výuky.

Výzkum se skládal ze dvou komplementárních částí: focusgroups tvořily kvalitativní složku a dotazníkové šetření kvantitativní.

Analýza podpory rozvoje sociální gramotnosti ve školách

https://www.obcanskevzdelavani.cz/uploads/3c01ed4ba6fec208064c66e7adf63be5adb1d45e_uploaded_cov2012-csi-zavery_setreni_socialni_gramotnosti_zaku_final-1.jpg

Zpráva, která vyšla v roce 2012, hodnotí úroveň sociální gramotnosti žáků na základních a středních školách. Je založena na výsledcích dotazníkového šetření mezi žáky, které realizovala Česká školní inspekce v prvním polo-letí školního roku 2011/12 na 116 školách, z toho na 56 základních školách a 60 středních školách. Centrum občanského vzdělávání podle zadání České školní inspekce připravilo výzkumný nástroj, vyhodnotilo výsledky šetření a na jejich podkladě zpracovalo závěrečnou zprávu.

Analýza finančního, občanského a právního vzdělávání pro specifické skupiny dospělé populace

https://www.obcanskevzdelavani.cz/uploads/7c840667aac963f2eb9c4dc35eee5e5219071683_uploaded_cov2012-fingram-analyza_financho_a_pravniho_vzdelavani_final-1.jpg

Analýza vznikla v roce 2012 za účelem souhrnně zmapovat možnosti rozvoje občanského vzdělávání specifických skupin dospělých v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v oblasti podpory 3.1 Individuální další vzdělávání.

Občanské vzdělávání v ČR

https://www.obcanskevzdelavani.cz/uploads/8eaa4b0676f38c4520c6b87a1f2f33b34f2a6678_uploaded_cov2013-kas-obcanske_vzdelavani_v_cr-1.jpg

Přehled stavu občanského vzdělávání v České republice v roce 2013. Publikace si neklade za cíl být obsáhlým bedekrem všech aktivit, které se v mapované oblasti dějí, spíše rychlým úvodem pro čtenáře. 

Analýza občanského vzdělávání dospělých

https://www.obcanskevzdelavani.cz/uploads/169cc75db63aab6cccd782303f02f0832559351a_uploaded_cov2010-analyza_ovd_cr_final-1.jpg

Předkládaná studie byla vypracována Centrem občanského vzdělávání v roce 2010. Jednalo se o první práci, jež usilovala o komplexní zmapování občanského vzdělávání dospělých v České republice. Základní problém, který se při analýze projevil, byla absence dlouhodobé koncepce občanského vzdělávání. 

Výuka demokracie: Sbírka modelových situací pro výchovu k demokratickému občanství a lidským právům

https://www.obcanskevzdelavani.cz/uploads/6ff7717696771e3a377e4d554eb5050a55172f1e_uploaded_k4_publikace_title-page-thumbnail.jpg

Přeložená publikace Rady Evropy.

Aktivity v této sbírce lze použít nejen ve školách, ale i v institucích neformálního vzdělávání. Výukové modely nabízejí příklady k pochopení obecných principů demokracie a lidských práv a kladou důraz na aktivní zapojení žáků. Celá řada aktivit je přizpůsobitelná různým věkovým skupinám v závislosti na jejich schopnosti reflexe. Autory této knihy jsou lidé ze všech částí Evropy. Čerpali z různých zdrojů a tradic výuky a vzdělávání a zvolili aktivity, které znají z praktických zkušeností a testování ve třídách. Příručka je šestým dílem ze sady metodických materiálů VDO/VLP.

Život v demokracii: Učební plány VDO/VLP pro druhý stupeň základních škol

https://www.obcanskevzdelavani.cz/uploads/5f5be72be6077779e636ceae7687a5f6aaf10d98_uploaded_k3_publikace_title-page-thumbnail.jpg

Přeložená publikace Rady Evropy. 

Tato příručka určená nejen učitelům, ale i redaktorům a tvůrcům dalších učebních materiálů, obsahuje devět učebních lekcí rozdělených po čtyřech vyučovacích hodinách. Plány jednotlivých hodin obsahují postupné pokyny včetně materiálů pro žáky a pracovních informací pro učitele. Učební programy pokryjí téměř celý celý školní rok jak pro vyšší ročníky základních škol, tak pro mladší ročníky středních škol. Příručka je třetím dílem ze sady metodických materiálů VDO/VLP.

Jak mohou všichni učitelé podpořit výchovu k občanství a lidským právům: rámec pro rozvoj kompetencí

https://www.obcanskevzdelavani.cz/uploads/719edc5dfbeb20daf303d4636e687abd80839d27_uploaded_1-cov2012-jak_mohou_vsichni_ucitele-otocene-tabulky-1.jpg

Přeložená publikace Rady Evropy.

Příručka určuje hlavní kompetence, které učitelé potřebují k zavedení výuky demokratického občanství a lidských práv do tříd, škol i širší komunity. Je určena všem učitelům (nejen občankářům, ale i pedagogům ostatních předmětů) a školitelům působícím v institucích vyššího školství nebo v zařízeních zaměřených na vzdělávání před zahájením pedagogické praxe a v jejím průběhu.

Politika do školy patří

https://www.obcanskevzdelavani.cz/uploads/5a6768fe644cf567067e87edfa1593ff96b7b291_uploaded_cov2012-politika_do_skoly_patri-titulka_mala.jpg

Politika je nedílnou součástí života v demokracii a schopnost se v ní orientovat jsou nezbytnou dovedností každého občana. Přesto však bývají politická témata na školách tabu, učitelé se jim vyhýbají a nemluví o nich. Mladí lidé tak zůstávají izolováni od politických debat a často vstupují do občanského života zcela nepřipraveni. Předkládaná publikace vysvětluje, proč je žádoucí o politických a kontroverzních tématech ve třídě hovořit a nabízí několik jednoduchých rad a postupů, jak s takovými tématy pracovat ve výuce. Obsahuje rovněž příklad vývoje konkrétní lekce na aktuální téma.

Vzděláváním k demokracii: Podklady k výchově k demokratickému občanství a k výchově k lidským právům pro učitele

https://www.obcanskevzdelavani.cz/uploads/31d192d63d32596c9b463254a92115383ce6a6b9_uploaded_cov2012-vzdelavanim_k_demokracii.jpg

Přeložená publikace Rady Evropy.

Příručka je oporou učitelům a praktikům v oblasti výchovy k demokratickému občanství a výchovy k lidským právům (VDO/VLP). Zabývá se klíčovými otázkami spojenými s VDO a VLP včetně kompetencí v oblasti demokratického občanství, cílů a základních zásad VDO/VLP, jakož i celým přístupem školy k výchově k demokracii a k výchově k lidským právům. Příručka je prvním dílem ze sady metodických materiálů VDO/VLP.

Slovník pojmů k výchově k demokratickému občanství

https://www.obcanskevzdelavani.cz/uploads/2d242d7fa9a41fc58584a3315572763608902440_uploaded_cov2012-slovnik.jpg

Přeložená publikace Rady Evropy.

Účelem tohoto slovníku je objasnit nuance pojmů používaných ve výchově k demokratickému občanství a přispět tak k šíření VDO v členských státech Rady Evropy. Nejedná se o vyčerpávající výklad termínů souvisejících s VDO, nicméně použitá terminologie vyjadřuje současné mínění a názory obsažené v celé řadě dokumentů Rady Evropy. Slovník tudíž nenabízí přesné defi nice, ale spíše stručně předestře daný pojem a jeho vztah k VDO.

Charta Rady Evropy o výchově k demokratickému občanství a lidským právům

https://www.obcanskevzdelavani.cz/uploads/08b9a7587242fa364cbb0abdb414a550a64eedc3_uploaded_cov2012-charta.jpg

Přeložená publikace Rady Evropy.

Kapesní verze Doporučení CM/Rec(2010)7, které přijali ministři zahraničí a zástupci 47 členských zemí Rady Evropy na 120. zasedání Rady ministrů. Charta je výsledkem několikaletého vývoje a nemá závazných charakter. Je však odrazovým můstkem pro rozvoj občanského vzdělávání v Evropě a základem další činnosti Rady Evropy oblasti občanského vzdělávání.

Občanské vzdělávání v kontextu českého školství

https://www.obcanskevzdelavani.cz/uploads/1dfbbcafe3dcb72e8a1704b6694774b230870f20_uploaded_cov2012-analyza_pvo.jpg

Publikace analyzuje stav občanského vzdělávání v České republice. V úvodních částech se zabývá rolí občana v demokratických společnostech, identifikuje žádoucí vlastnosti demokratického občana a na základě výzkumů prokazuje pozitivní přínos občanské angažovanosti. Po shrnutí stavu občanské připravenosti českých žáků publikace vymezuje občanské vzdělávání a analyzuje stav občanského vzdělávání v kontextu českého kurikula. V závěru jsou uvedena doporučení pro další rozvoj občanského vzdělávání a také základní principy, ze kterých musí účinné občanské vzdělávání vycházet. Publikace je doplněna příklady dobré praxe pro občanské vzdělávání.

Výchova k občanství: doplňující koncepce k současnému kurikulu

https://www.obcanskevzdelavani.cz/uploads/5d1c8a263d75038419095a2641a2b7260ba0c0a7_uploaded_cov2012-koncepce.jpg

Koncepce vznikla z potřeby reagovat na neuspokojivé výsledky českých žáků v mezinárodním výzkumu výchovy k občanství ICCS z roku 2010. Díky práci na projektu "Výchova k občanství" a ve spolupráci se čtyřiceti školami z celé ČR jsme mohli navržené nosné myšlenky a vzdělávací cíle diskutovat s učiteli jak základních, tak středních odborných škol a gymnázií. Pokud tento materiál přinese nejen učitelům podněty k přemýšlení o cílech a smyslu oboru a přispěje k inovaci obsahu výuky s ohledem na moderní pojetí výchovy k občanství, pak splnil svůj účel.