Novinky

Demokratická kultura ve vzdělávání

11.9.2017

Pokládáte si někdy otázku, jak byste mohli přispět k posilování demokracie? Pokud ano, věříme, že by pro vás mohl být zajímavou inspirací model kompetencí pro demokratickou kulturu Rady Evropy.

Ať už o otázce uvažujete jako vzdělavatelé, koordinátoři volnočasových aktivit či jako rodiče, kompetenční model vám může pomoct, neboť představuje komplexní pohled na vzdělávací aktivity a jejich cíle. Má při tom na zřeteli moderního občana, který se chce účinně podílet na demokratické kultuře a pokojně vyjít s ostatními.

Zároveň jsme přesvědčeni, že s kompetenčním modelem by se měli seznámit také ti, kteří vzdělávají budoucí vzdělavatele – tedy odborníci na pedagogických fakultách. Přáli bychom si, aby modelu věnovali pozornost též představitelé státní správy a politici, kteří se zabývají otázkami školství a kterým záleží na kvalitě demokracie.

Anglický originál “Competences for democratic culture” vydaný v roce 2016 jsme letos přeložili do češtiny a doplnili o stručného průvodce s krátkými komentáři a zkušenostmi českých vzdělavatelů - viz následující citace:

Zastřešujícím tématem je pak pro mé chápání vzdělávání žáků úcta k lidským právům, spravedlnosti či rovnému přístupu, což jsou témata, která jsou ve výuce i při mimoškolních akcích velmi živá. Když tedy přemýšlím nad tím, co svým žákům přináším, zjišťuji, že kromě moře faktů a dat jsou to těmi majáky na pevnině právě kompetence vztahující se k demokratickému nastavení světa, v němž žijeme, tedy to, co nalézám v kompetenčním modelu.

Iva Dobiášová, Gymnázia Mnichovo Hradiště

komp_shr.jpg

Všechny materiály související s modelem kompetencí pro demokratickou kulturu najdete zdarma ke stažení na stránce publikace.

My sami model zkoušíme na pilotních školách v rámci různých projektů. Jedním z nich je tzv. pokusné ověřování systémové podpory občanského vzdělávání na školách. Dalším z nich je například projekt #COMPETENCES. logo2.jpg

V něm jsem se na počátku ptali: “Jak digitální revoluce ovlivnila spletitý vztah mezi učiteli, jejich žáky (budoucími občany) a jejich rodiči?” Chtěli jsme osvětlit specifika virtuální komunikace, najít kompetence, které v online světě podporují demokratické chování dětí a mladých lidí a podpořit formální i neformální vzdělavatele tak, aby měli chuť, odvahu a nástroje věnovat se podpoře demokratických hodnot také v kontextu sociálních sítí a internetu.

Nakonec jsme úplně změnili náhled na “on-line svět” a děti. Nejspíš neexistují speciální kompetence, které děti potřebují ve virtuálním světě výrazně více než ve světě offline (zprávy z fokusních skupin). Je určitě důležité děti chránit před nástrahami on-line světa (rozcestník), ale ještě důležitější je navázat s dětmi vztah založený na zájmu, respektu a důvěře, který nám umožní podporovat jejich všestranný rozvoj. Oni pak budou demokraty síťnesíť.