Témata

Témata občanského vzdělávání

V budoucnu bychom rádi kvalitně zpracovávali témata, která jsou důležitá z hlediska občanského vzdělávání. Cílem je poskytovat inspiraci a dobře zpracované informace sloužící například jako podklad pro výuku, ale také pro rozšíření vlastních obzorů. Prozatím zde uvádíme základní přehled témat, která jsou pro COV důležitá a která budeme sledovat.

Decentralizace občanského vzdělávání

COV dlouhodobě propaguje přeměnu obecních knihoven na lokální vzdělávací centra, která nabízí řadu občanských vzdělávacích aktivit pro občany v menších obcích a podporují komunitní život.


Podpora občanským iniciativám

Součásti aktivit COV je nabídka vzdělávacích kurzů, seminářů a konferencí pro zástupce nevládních organizací a místních iniciativ v teoriích a praxích občanského vzdělávání. COV podporuje síťování napřič organizacemi a jejich napojování na zahraniční partnery.


Radikalizace a extremismus ve společnosti

Nejen výzkumy postojů u mládeže, zkušenosti pedagogů, ale i medializované události posledních let ukazuji na vzrůstající projevy rasismu, radikalizaci společenských skupin a extremismus. COV zaměřuje svoje aktivity směrem ke školám a komunitám, kde dochází k interetnickému a sociálnímu napěti.


Občanská výchova na školách

Děti a mládež jsou důležitou cílovou skupinou pro budoucí rozvoj demokratické kultury v ČR. COV se dlouhodobě snaží o rozšíření vzdělávací nabídky pro školy. Mezi hlavní aktivity patři správa metodického portálu www.vychovakobcanstvi.cz, adaptace zahraničních publikací, analýzy vzdělávacích výsledků žáků, pořádání kurzů pro učitele a žáky, metodická podpora školám.


Korupce

Korupce je jedním z nejnaléhavějších problémů české společnosti, který přispívá k rostoucí frustraci z politiky a odcizení mezi občany a jejich volenými zástupci. Výzkumy ukazuji, že odhalování korupčních kauz jedné strany nevede k poklesu její oblíbenosti na úkor strany jiné, ale k celkovému znechuceni politikou a nastaveným systémem. Jednání politiků však odráží morální stav celé společnosti, a COV proto usiluje o přijetí odpovědnosti za korupci na všech úrovních a všemi občany.


Hledání pozitivních vzorů

Důraz médií na špatné zprávy posiluje negativistický postoj ve společnosti. COV proto hledá cesty, jak zviditelnit inspirující osobnosti a příběhy s dobrým koncem.


Principy moderní masové demokracie

Cílem je zprostředkovávat pochopení základních principů ústavy České republiky, jako jsou instituce zastupitelské demokracie a kontrolní mechanismy demokracie. Důležitou roli přitom bude hrát výklad těchto principů s ohledem na proměny jejich praktického fungování v době masové a mediální komunikace ve veřejném prostoru. Za posledních dvacet let velká část občanů ČR získala praktické zkušenosti s uplatňováním základů demokracie, jako je princip zastupování občanů volenými zástupci či vzájemné vyvažování a kontrola moci výkonné, soudní a zákonodárné. Potíž nastává v mnoha konkrétních situacích, kdy je veřejný prostor více než kdy dřív ovládán zásadami masové kultury. Veřejný prostor je vším jiným než prostorem klidné a racionální argumentace nad veřejnými záležitostmi. Je třeba naučit se ve změti reklamních sdělení a snah o manipulaci veřejným míněním rozpoznávat podstatná témata a být schopen je důsledně sledovat a dosáhnout nějaké smysluplné změny.


Mediální gramotnost

Vedle jiných dovedností je proto třeba se obzvláště soustředit na mediální gramotnost. Média jsou klíčovým komunikačním nástrojem moderních demokracií. Přístup nezkušené široké veřejnosti k médiím se často vyznačuje oscilací mezi nekritickým přejímáním všeho, co média přinesou, a apriorním odmítáním jejich sdělení. Rozlišování médií seriózních od neseriózních nebo informací věrohodných od zavádějících či přímo účelových je třeba se dlouho učit, ukazuje se, že i dvacet let je vlastně velmi krátká doba na učení se skrze vlastní zkušenosti. Projekty, které budou zvyšovat mediální gramotnost, jsou investicí do zlepšení schopnosti občanů dobře se orientovat ve veřejném prostoru.


Reflexe minulosti

Moderní demokracie v západní Evropě se po druhé světové válce velmi silně opírají o širokou společenskou reflexi historie, a to zejména jejích tragických stránek. Nejde o samoúčelné vyvolávání konfliktů mezi „pachateli" a „oběťmi", ale je to chápáno jako bolestivá, nicméně o to autentičtější lekce z principů demokracie. Pohledem do vlastní nedávné historie přestává být demokracie abstraktní a nezáživnou školní látkou, a stává se více či méně úspěšně žitou praxí. Potřeba neopakovat chyby z minulosti je také jedním z hlavních argumentů pro rozvoj demokracie, o níž jsou občané dobře informováni a berou ji za svou.


Zahraniční politika a evropská integrace

Česká republika není izolovaný ostrov a nelze proto tvrdit, že osud této země mají plně ve svých rukou jen a jen její občané. O naší bezpečnosti či ekonomice se do velmi velké míry rozhoduje za hranicemi tohoto státu. Proto musí do zorného pole zralého a kompetentního občana patřit také dění za našimi hranicemi a dobře znát způsoby, jak toto dění ovlivňovat. Klíčovou roli v tomto ohledu hraje Evropská unie, která je jedním z nejdůležitějších prostředků, jak může česká demokracie a čeští občané ovlivňovat dění na rovině nadnárodních a globálních procesů. Aktivní přístup v tomto směru umožňuje nepovažovat Česko jen za místo, kam globální procesy pouze nějakým způsobem dopadají, přičemž z nich tu těžíme, tu na ně doplácíme, aniž by se daly ovlivnit. Pro pocit svobody a sebevědomí občanů moderní demokracie je zásadní vědomí, že je možné se pokoušet globální procesy usměrňovat, a to pomocí mezinárodních organizací a ještě lépe za pomoci hodnotových aliancí, jaké představuje mimo jiné EU.


Společenská komunikace a soudržnost

Z hlediska soudržnosti společnosti, ve které je mnoho sociálního, etnického a jiného napětí, je klíčová otázka, zda si občané dokáží osvojit metody kultivovaného společenského dialogu o těchto otázkách. Při pohledu na země západně od českých hranic je zřejmé, že nelze očekávat jiný vývoj než další růst rozrůzněnosti společnosti. Zahájit komunikaci o skutečných potřebách té které skupiny a snažit se je vzájemně sladit je nanejvýš aktuální výzva. Snaha vnímat život ve společnosti neustále očima většiny ve všech důležitých otázkách bude v poměrech České republiky do budoucna čím dále méně únosná. Moderní občan je otevřený diskusi a respektu k tomu, že překonávat různost je přirozený a dlouhodobý proces v každé moderní společnosti. Docílit toho lze jen soustavným vzděláváním o problémech a motivech všech sociálních vrstev nebo etnicky či jinak definovaných skupin ve společnosti.

 

>> Zpět na "O nás"