Cílové skupiny

Cílové skupiny COV

Mimoškolní aktivity mládeže

V práci s mládeží je mnoho pozornosti soustředěno do škol, a to jak v rámci výuky, tak i v rámci projektů NNO, které se na školách nebo prostřednictvím škol realizují. Velmi důležitou sférou, která je ponechána bez systematické pozornosti, je volný čas mladých lidí. Nemáme dostatečný přehled o skutečných mimoškolních zájmech současné mládeže. Pokusit se nabídnout atraktivní obsah ve smyslu občanského vzdělávání a inspirovat je k vlastním občanským aktivitám, je důležitým úkolem, který by na sebe Centrum občanského vzdělávání mělo vzít.


Pracovníci státní správy

Je veřejným zájmem, aby pracovníci ve službách státu dobře znali principy moderní demokracie a orientovali se v jejích problémech. Usnadní to komunikaci s veřejností a zároveň se tím nabídne dobře strukturovatelná škála možností, jak určit správné priority pro řešení konfliktních situací.


Příslušníci ozbrojených složek státu

Příslušníci ozbrojených složek státu, tedy zejména policie a armády, mají za úkol bránit zákony a ústavu České republiky. Tyto však tvoří pouze rámec demokratického života, proto je potřeba, aby se také dobře orientovali v základních problémech moderní demokracie, které tvoří její současnou každodenní náplň. Takové vzdělávání je jeden ze způsobů, jak zkvalitnit jejich službu české veřejnosti. Zároveň je také prevencí proti případnému šíření extrémistických politických názorů, které se už v několika případech u armády a policie vyskytly.


Dospělí

Nejpalčivější nedostatek vzdělávání k aktivnímu demokratickému občanství se jeví v tuto chvíli u všech, kteří již opustili školy. Teoreticky je jim k dispozici široká nabídka knih, pořadů v médiích nebo veřejných seminářů a konferencí, zasažena je tak ale jen poměrně úzká vrstva zájemců. Dosud chyběla systematická a úspěšná snaha přibližovat tato témata i širší veřejnosti. Na tuto výzvu by mělo Centrum občanského vzdělávání odpovědět.


Mládež vzdálená veřejnému a politickému dění

Navzdory snahám oslovit i mládež, která je za normálních okolností velmi vzdálená zájmu o veřejné dění, například na učilištích nebo středních odborných školách, je tato mládež nezasažená vzděláváním ve smyslu moderní demokracie. Přitom často právě z této části mládeže se rekrutují přívrženci extrémistických hnutí.


Multiplikátoři

Centrum má v občanského vzdělávání plnit především koordinační a iniciační roli, proto má v první řadě spolupracovat s tzv. multiplikátory, tedy pracovníky, kteří sami už občanské vzdělávání realizují nebo podporují. Jedná se o pracovníky NNO, školství či státní správy.


Školy

Podle dostupných výzkumů dokáže české školství jen ve velmi omezené míře připravovat studenty na život ve veřejném prostoru, orientovat se ve veřejných a politických otázkách. Je proto třeba rozvinout a nabídnout školám příslušné výukové metody, tak aby dokázaly plně využít prostor, který jim v tomto směru už dnes ve výuce nabízí průřezová témata RVP, zejména pak průřezové téma výchova k občanství.

>> Zpět na "O nás"