Novinky

Poslanecká sněmovna přijala usnesení na podporu OV

4.12.2014

Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR dnes schválila usnesení na podporu občanského vzdělávání. Svým způsobem jde o historický moment, neboť poslanci poprvé jednoznačně vyjádřili podporu rozvoje systematického OV, coby nevyhnutelnou podmínku a předpoklad existence svobodného a demokratického státu.

Poslanec Jiří Mihola, navrhovatel, v úvodní řeči uvedl, že usnesení navazuje na seminář, který 30. října 2014 na půdě Poslanecké sněmovny proběhl. Už samotné uskutečnění tohoto semináře by šlo považovat za úspěch. Vedle poslanců se ho zúčastnili i zástupci neziskového sektoru, vzdělavatelé a odborná veřejnost. Dále pak zmínil, že: usnesení bylo vypracováno u příležitosti 25. výročí od listopadových události 1989, ... Dvacet pět let od sametové revoluce je jistě důvodem k ohlédnutí a bilanci stavu české demokracie a s tím také souvisí otázka, co pro její kvalitu můžeme udělat. Významnou cestu představuje právě občanské vzdělávání.

Během svého vystoupení poslanec Mihola ještě zmínil, že aktivní přístup a podíl občanů na věcech veřejných je nezbytný k rozvoji a kultivaci občanské společnosti a že občanské vzdělávání posiluje demokracii proti totalitám, extremizmu apod. Citoval pak ještě ze zasedání Národního shromáždění československého státu z roku 1919, když se odkazoval na to, že nyní nejde o žádný vynález či české specifikum nýbrž o přístup s dlouhou, byť přerušenou tradicí: Nevyhnutelnou podmínkou a nejzávažnějším předpokladem existence svobodného národního státu jest politická vyspělost státních občanů. To pak ještě doplnil citací ze stejného zasedání: Stát sám jest povinen vzít ve své péči jako jeden ze svých nejpřednějších a nejvznešenějších úkolů politickou výchovu veškerého občanstva státního. Úkolem této politické výchovy jest napřed překlenouti onu propast mezi státem a občanstvem.

Jádrem usnesení je uznání, že nevyhnutelnou podmínku a zásadní předpoklad existence svobodného demokratického právního státu je rozvinuté a demokratické smýšlení občanů, stejně jako potřeba každé generace jej chránit. Poslanci v něm vyjadřují úctu a uznání všem občanům, kteří se zasloužili o rozvoj svobody, demokratického právního státu a občanské společnosti, podtrhují klíčový význam občanského vzdělávání a ukotvují jeho základní principy. Podle nich je OV opakem indoktrinace a politické propagandy, cílem je vychovávat svobodné občany schopné vlastního kritického úsudku o veřejných záležitostech. Při tom všem je dle usnesení třeba dbát vyváženosti při prezentaci kontroverzních témat.

Celou úvodní řeč si můžete přečíst na webu Poslanecké sněmovny (bod číslo 103). Text samotného prohlášení naleznete pod sněmovním dokumentem číslo 1700. Z přítomných 151 poslanců se pro vyjádřilo 82, proti 20.

Stejně jako poslanci se i my v Centru občanského vzdělávání domníváme, že nyní více než kdy dříve je otázka systematické podpory občanského vzdělávání aktuální. Věříme, že přijetí tohoto usnesení otevře další cestu k rozvoji OV. Především k dlouhodobému zájmu a podpoře ze strany státu, neboť ze zkušenosti z posledních let už víme, že nelze v tomto ohledu spoléhat jen na neziskový sektor. Respektive že bez dlouhodobé a systematické podpory státu nemůže být aktivita neziskového sektoru dostatečně efektivní.