Média

Tisková zpráva

14.10.2010

Centrum občanského vzdělávání naučí, jak vychovávat mladé lidi k občanství

Pomoc učitelům při výchově mladých lidí k občanství je úkolem nově vzniklého Centra občanského vzdělávání, na jehož vybudování získala Masarykova univerzita peníze z evropského Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. První ze série schůzek, kde budou zástupci všech krajů ČR společně definovat témata a tvořit náplň kurzu výchovy k občanství, se uskuteční 15. – 17. října v Brně.

"Za dvacet let svobodného vývoje po pádu komunistického režimu Česká republika úspěšně vybudovala základní instituce pro fungování demokracie a občanské společnosti. Tyto instituce budou však pouze prázdnou formou, pokud je občané nebudou umět efektivně využívat a zodpovědně se podílet na jejich chodu,“ řekl ředitel Centra Ondřej Matějka. Nedávná reforma školství na tuto potřebu reagovala zavedením výchovy demokratického občana do Rámcového vzdělávacího programu. „Pedagogům však dosud nikdo neposkytl ucelený metodický návod, jak pojem občanství uchopit," dodal Matějka.

Masarykova univerzita proto ve spolupráci s ministerstvem školství vytvořila Centrum občanského vzdělávání, což je první instituce s celonárodní působností a ambicí podpořit výchovu svobodných občanů schopných svébytného kritického úsudku o veřejných záležitostech. Řadu dílčích aktivit v této oblasti již dělají nejrůznější nevládní neziskové organizace jako např. Člověk v tísni. Prvním úkolem Centra proto bude výstupy těchto iniciativ shromáždit, roztřídit podle zřetelně definovaných témat výchovy k občanství a nabídnout je pedagogům jako ucelený a přehledný soubor.

Díky projektu Celonárodní síť pro podporu výchovy k lidským právům a aktivnímu občanství financovanému z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost bude v každém kraji působit koordinátor aktivit v oblasti občanského vzdělávání. Do přípravy metodiky občanského vzdělávání se v rámci pilotní části projektu zapojí 39 škol. Novou metodiku zapojení učitelé uplatní na svých školách a poskytnou své zkušenosti širší pedagogické veřejnosti. Výsledkem bude ucelený soubor materiálů pro výchovu k občanství v podobě sborníku a rozsáhlý webový portál, odkud budou učitelé moci stahovat již ověřené a vyzkoušené učební jednotky.

http://www.muni.cz/events/calendar/18194493