Média

Pilotní projekt Centra: Výchova k občanství

17.8.2010

Od 1. dubna roku 2010 realizujeme projekt Výchova k občanství. Smyslem projektu je zavedení systematické podpory občanského vzdělávání na ZŠ, gymnázia a SOŠ v 13 krajích České republiky. Níže přinášíme základní informace o projektu.

Základní cíle projektu jsou tři:

1) Identifikovat podstatná témata z hlediska oblasti lidských práv a občanského vzdělávání a zajistit o nich co nejefektivnější komunikaci se školskou veřejností.

2) Tvorba strategických materiálů pro politiku občanského vzdělávání a stanovení měřítek kvality pro konkrétní fungování občanského vzdělávání v České republice. Zformulování srozumitelného a nosného étos občanství pro školní výuku a práci s mládeží.

3) Nastartovat dlouhodobou spolupráci mezi organizacemi (včetně zahraničních) a školami, které se tématem zabývají. Utřídit a pomáhat dále koncepčně rozvíjet stávající zkušenosti, kvalitní výukové materiály a vzdělávací semináře. Vyvinout tak kompletní servis v oblasti občanského vzdělávání založený na celonárodní síti spolupracujících organizací (páteří sítě jsou krajští koordinátoři).

Cílovými skupinami projektu jsou vedoucí a pedagogičtí pracovníci škol a školských zařízení, žáci a studenti.

Základní harmonogram postupu v projektu je následující:

5-9/2010: analýza dostupných materiálů, výzkumů, aktivit a vzdělávacích nabídek

8-11/2010: navázání spolupráce se školami (ZŠ, GYM, SOU) v každém kraji - vždy 2 učitelé

10-12/2010: 3 víkendová setkání krajských koordinátorů - připomínkování a dotváření vzdělávacího programu pro učitele (15-17/10, 26-28/11, 10-12/12);

navazování partnerství s dalšími organizacemi, kulatý stůl, tvorba sítě partnerů

1-6/2011: vzdělávání pedagogů a společná příprava tematických plánů (3 dvojdenní setkání)

9/2011-6/2012: pilotní výuka na 39 školách - 13 krajů ČR (implementace a dotváření temat. plánu)

9-12/2012: školení dalších učitelů formou námětových dílen, zapojení dalších subjektů

Projekt se nesnaží se vytvářet opět "novou iniciativu" a vymýšlet věci již několikrát někým jiným vymyšlené, ale propojuje všechny dosavadní, které měly již dříve poctivý a profesionálně zvládnutý záměr. Pomáhá již fungujícím organizacím koncepčně šířit jejich vzdělávací a metodickou nabídku - materiály a zkušenosti mohou být prezentovány v rámci 80-ti hodinového kurzu pro učitele (organizace se tak mohou prezentovat a nabídnout své kvalitní materiály v návaznosti na celkovou koncepci vzdělávání a výchovy k občanství). Využívá již vytvořené know-how, fixuje ho v systému využitelném pro budoucnost a hledá ideální formu podpory vyhovující potřebám a podmínkám konkrétních škol.

Využívá synergického efektu dřívějších a nově vzniklých programů a projektů, aby maximálně přispěl k výchově vzdělaných a svobodně myslící občanů.