Odborné studie

Participativní občanství v Evropské unii

27.8.2012

Studie vedená dr. Bryony Hoskins ze Southamptonské univerzity se zabývala způsoby a rozsahem, jak se lidé v Evropě aktivně podílejí na životě společnosti, komunity a politiky, a zároveň také usilovala o nalezení faktorů, které jim v tom brání. Výsledky potvrdily vzájemnou souvislost mezi participativním občanstvím, ekonomickou konkurenceschopností a sociální kohezí.

Studie byla zpracována na žádost Evropské komise a její závěry pomohou formovat další evropské programy, především:

 • „  Evropský rok občanů 2013 (European Year of Citizens 2013)
 • „  Program Evropa pro občany 2014 – 2020 (Europe for Citizens Programme)
 • „  Volby do Evropského parlamentu, 2014 (volební účast)

Na výzkumu spolupracovalo devět institucí ze sedmi evropských zemí, studie vycházela z analýzy dat týkajících se stávajících politik a praktik v jednotlivých členských státech Evropské unie, z rozhovorů s klíčovými experty a z dat z existujících výzkumů na evropské i mezinárodní úrovni.

Výsledky prokázaly, že participativní občanství, ekonomická konkurenceschopnost a sociální koheze jsou propojené a navzájem se podporují. V době ekonomické krize jsou tato zjištění mimořádně důležitá.

Studie nabízí následující doporučení:

 • „Důraz na občanské vzdělávání ve škole i mimo ni. Lidé, kteří se účastní voleb a zajímají se o politiku, se zpravidla věnují také různým formám vzdělávání.
 • „Zaměřit se na skupinu nejvíce ohroženou nezaměstnaností a sociální exkluzí – ve školách i v dalším odborném vzdělávání, pomocí práce s mládeží.
 • „Evropská komise by měla poskytovat dlouhodobé, strategické a udržitelné financování pro projekty, neziskové organizace a programy na podporu participativního občanství.
 • „Podpořit spolupráci mezi různými typy organizací – mezi školami, samosprávami, mládežnickými organizacemi, neziskovými organizacemi a komerční sférou.
 • „Prozkoumat potenciál nových médií v podpoře participace (například jako interaktivní fórum pro výměnu informací mezi občany a politiky).

Hlavní překážky, které podle studie brání rozvoji participativního občanství v zemích Evropské unie, jsou:

 • „Nedostatek důvěry v politiky.
 • „Úskalí při tvorbě dialogu mezi politiky a veřejností.
 • „Pokles participativního občanství jako politická priorita.
 • Potřeba reagovat na výzvy globalizované ekonomiky, klimatických změn, stárnoucí populace a rostoucí EU.

Publikované zprávy z výzkumu v anglickém jazyce jsou ke stažení na stránkách Evropské komise.

Tomáš Protivínský, Centrum občanského vzdělávání