Novinky

https://www.obcanskevzdelavani.cz/uploads/92c32d83833b0758a982bb9cb18fb095cf5e3aa5_uploaded_cov2014-postoje_a_potreby_ucitelu_grv-1.jpg

Nová publikace z dílny COV

24.3.2014

Výzkumná zpráva o postojích a potřebách učitelů základních a středních škol ve vztahu k začleňování témat globálního rozvojového vzdělávání.

Výzkumná zpráva pro společnost ARPOK za účelem zlepšení začleněňování rozvojových témat globálního rozvojového vzdělávání do kurikula II. stupně základních a středních škol se zvláštním zřetelem na vzdělávací obory výchova k občanství, zeměpis a dějepis. Výzkum se zaměřil na postoje a potřeby učitelů ve vztahu ke globálnímu rozvojovému vzdělávání.

Základní výzkumná otázka zněla: Jak zlepšit začlenění rozvojových témat globálního rozvojového vzdělávání do kurikula II. stupně základních škol a středních škol?

Výsledky dávají realizátorům globálního rozvojového vzdělávání vhled jak efektivně připravovat strategie začleňování rozvojových témat do výuky.

Výzkum se skládal ze dvou komplementárních částí: focusgroups tvořily kvalitativní složku a dotazníkové šetření kvantitativní.