Odborné studie

Jaký je rozdíl? Mapování výstupů občanské participace

5.9.2012

Studie Centra vývoje a výzkumu občanství (Development Reseach Centre on Citizenship) byla publikována v rámci desetiletého výzkumu občanské participace ve více než 20 zemích světa a odpovídá na otázku, zdali občanská participace vede ke konkrétním změnám na úrovni jednotlivce i státu.

so_what_difference_does_it_make.jpgText nejdříve ve zkratce shrnuje, jak je občanství a občanská participace popsána v odborné literatuře a také prezentuje samotný desetiletý projekt centra. Na rozdíl od mnoha jiných výzkumů zde byla zdůrazňována nutnost porozumět kontextu, dynamice a významu občanské participace pro každého jednotlivce nebo skupinu ve specifické situaci.

Na základě stovky zejména kvalitativních studií, jak se lidé v jednotlivých zemích začínají občansky angažovat, jaké formy participace volí a jak vnímají svou občanskou participaci, se autoři snaží zodpovědět otázku, jaké jsou výstupy občanské participace: co a jak se změní tím, že se lidé občansky angažují?

Z výsledků metastudie sta výzkumů lze vymezit čtyři oblasti, ve kterých měla občanská participace signifikantní výsledky:

 • konstrukce, tvorba občanství,
 • posilování praxe v participaci,
 • posilování přístupných a zodpovědných států,
 • rozvoj inkluzivní a soudržné společnosti.

Ačkoli občanská participace přispívá k rozvoji těchto oblastí zejména v pozitivním směru, studie identifikuje i negativní dopady občanské participace v jednotlivých oblastech.

Výstupy občanské participace (volně přeloženo dle původního zdroje – Gaventa et Barrett, 2010, s. 25):

Pozitivní

Negativní

Formování, vznik občanství
 • Lepší znalost občanského a politického prostoru
 • Posílení pocitu vlastního vlivu
 • Zvýšená závislost na znalostech
 • Snížení pocitu vlivu
Občanská participace
 • Větší schopnost kolektivní akce
 • Nové formy participace
 • Prohlubování kontaktů a solidarity s druhými
 • Nové schopnosti využité pro „nesprávné“ účely
 • Symbolická participace, participace „naprázdno“ – bez reálné možnosti něco měnit
 • Nedostatek přístupnosti a zodpovědnosti u druhých
Přístupný a odpovědný stát
 • Větší přístup ke službám a zdrojům ve státě
 • Důraznější uplatňování práv
 • Přístupnější a zodpovědnější státní orgány
 • Odmítnutí poskytování služeb a zdrojů státem
 • Sociální, politický a ekonomický útlak
 • Násilná nebo nátlaková odpověď státu
Inkluzivní a soudržná společnost
 • Zahrnutí nových aktérů a témat do veřejného prostoru
 • Větší sociální soudržnost mezi skupinami
 • Posílení sociální hierarchie
 • Vzrůst násilí a konfliktů mezi skupinami

Občanská participace a občanství na úrovni jednotlivce není podle autorů jenom otázkou státní příslušnosti, ale zahrnuje rozvoj občanů jako aktérů vědomých si svých práv a schopných je prosazovat pro sebe i druhé. Samotná občanská participace se neobjevuje automaticky s dosažením potřebných znalostí nebo dovedností. Naopak, z výsledků plyne, že i jakýkoliv aktivní krok ve snaze něco změnit, jakékoliv angažování se, může vést na úrovni jednotlivce ke zvýšení znalostí, schopností a důvěře ve vlastní vliv. K aktivní participaci na veřejném životě tedy není potřeba se nejdřív dokonale vyznat v právu a umět správně argumentovat nebo vést skupinu. Právě naopak, často nejlepším prvním krokem k získání potřebných znalostí, schopností a motivace je samotné angažování se v řešení konkrétního problému, který se jednotlivce dotýká. Získané dovednosti, sebedůvěra, nové kontakty a solidarita s ostatními pak mohou být motivací k další participaci.

Studie potvrzuje, že občanská participace vede převážně k pozitivním výstupům. Je však nutné se zabývat otázkou, jaké formy participace a za jakých podmínek těchto pozitivních výstupů dosahují.

Publikovaná studie v anglickém jazyce je ke stažení na stránkách DRC Citizenship.