O nás

Základní informace

Centrum občanského vzdělávání (COV) je nadstranickým institutem, jehož smysl spočívá v dlouhodobé podpoře koncepčního rozvoje občanského vzdělávání v ČR. COV vzniklo v roce 2009 s podporou MŠMT jako nezávislé pracoviště Masarykovy univerzity v Brně. V roce 2014 se přesunulo na Fakultu humanitních studií UK v Praze, kde působí jako nezávislé vědecko-pedagogické pracoviště ve spolupráci s Katedrou studií občanské společnosti. 


Naše poslání

Posláním Centra občanského vzdělávání je podporovat občany všech věkových kategorií, aby se lépe orientovali ve veřejném prostoru a účinněji se zapojovali do občanského života.

Demokracie je stálým úsilím o politickou výchovu a výchovu občanstva vůbec.
Tomáš Garrigue Masaryk, 1925

 

Občanské vzdělávání

představuji výchovně-vzdělávací aktivity, které posilují občany v tom, aby se informovaně, odpovědně a aktivně podíleli na spravování věci veřejných a na rozvoji demokratické společnosti. Občanské vzdělávání pomáhá lidem žít v demokracii a demokracii ochraňuje proti totalitárním systémům. Určitá obdoba takového vzdělávání je zavedena ve všech tradičních západních demokraciích a v České republice vedle vzdělávání profesního a zájmového tvoří třetí pilíř Strategie celoživotního učeni (MŠMT 2007).

Občanské vzdělávaní vychází mimo jiné i z historické zkušenosti, že bez aktivního podílu občanů zůstávají demokratické instituce jen prázdnými skořápkami. Mimo jiné také významně rozvíjí občanské sebeuvědomění tak, aby se obyvatelé stávali svobodnějšími a nepodléhali různým typům manipulací, frustraci z politického dění či politickému extremismu. Občanské vzdělávání se přirozeně dotýká i témat, která jsou aktuální a jsou předmětem politické diskuse. Jakékoliv vzdělávací aktivity mohou proto být smysluplné jedině tehdy, jsou-li nadstranické. COV důsledně trvá na dodržení principů Beutelsbašském konsensu: vyváženosti, vyhýbání se jednostrannosti, podpoře samostatného myšlení a rozhodování v souladu s principy morálky a smyslu pro spravedlnost.

Základní dokumenty k občanskému vzdělávání


Cíle COV

Cílem COV je v první řadě vyhledávat podstatná témata pro občanské vzdělávání a najít způsob, jak o nich účinně komunikovat s co nejširší veřejností. Chceme tím přispívat k formování občanské a politické kultury občanů například ve styku s úřady, politiky, médii, ale také v komunikaci mezi sebou navzájem. Podporujeme občany v dlouhodobém zájmu o své okolí a v aktivním zapojení do veřejného dění. Své cíle naplňujeme koordinací aktivit na poli občanského vzdělávání a realizací vlastních projektů. Využíváme výstupy odborných výzkumů, ale provádíme i své vlastní. Spolupracujeme se všemi relevantními partnery – s NNO, státními či výzkumnými institucemi (například s vysokými školami) atd.

V dlouhodobé perspektivě se Centrum občanského vzdělávání zabývá metodickým uchopením rozvoje občanského vzdělávání na třech komplementárních úrovních:

  • V rovině IDENTIFIKACE se zabýváme analýzou vzdělávacích potřeb občanů ČR v oblasti rozvoje občanských kompetencí.
  • V rovině REALIZACE se zabýváme poskytováním vzdělávacích kurzů, seminářů, konferencí. Všech formálních, neformálních a informálních druhů občanského vzdělávání. Kurzy nabízíme skrze naše vlastní služby nebo skrze osvědčené partnerské organizace.
  • V rovině EVALUACE nabízíme kompletní vyhodnocení vzdělávacích programů pro školy, vzdělávací instituce i zadavatele.


Politika občanského vzdělávání

Centrum vytváří strategické materiály pro politiku občanského vzdělávání a stanovuje měřítka kvality pro konkrétní fungování občanského vzdělávání v České republice. Mělo by na tomto poli plnit roli experta a garanta jeho kvality. Centrum v tomto smyslu aktivně komunikuje s partnery ve státní správě a politice.


Zahraniční spolupráce

Centrum v největší možné míře spolupracuje také se zahraničními partnery, od nichž získává zejména inspiraci a zkušenosti. Vedle obecného zkvalitňování práce Centra by taková spolupráce se zahraničními partnery měla vyústit v konkrétní přenášení zajímavých projektů do českého prostředí.

 

Další informace

Přehled témat, jež považujeme za důležitá z hlediska občanského vzdělávání.

Cílové skupiny, se kterým COV pracuje nebo chce pracovat.

Informační leták COV v PDF.

Často kladené otázky, se kterým se na nás obracíte.

Zpráva o činnosti, za roky 2009 - 2012